Các bộ sử Việt Nam

Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu

Tựa sách: Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu.
Soạn giả: Tổng tài Quốc Sử Quán Cao Xuân Dục.
Dịch giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn.
Nhà xuất bản: Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa Việt Nam
.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ.
Điều hợp: Lê Bc - bacle@hotmail.com

Xem trọn bộ tại đây

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương