Các bộ sử Việt Nam

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Tựa sách: Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục.
Soạn giả: Quc Sử Quán Triu Nguyn
Dịch giả: Vin Sử Hc.
Nhà xuất bản: Giáo Dc - Hà Ni
.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Lê Bc, Công Đệ, Ngc Thy,Tuyết Mai, Thanh Quyên.
Điều hợp: Lê Bắc - bacle@hotmail.com

Xem trọn bộ tại đây

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương