Đất, Người Bình Dương

Truyện Nôm cổ in đầu thế kỷ XX được phát hiện ở Bình Dương

Sự xuất hiện của chữ viết để ghi nhận tiếng nói và tâm hồn của dân tộc, sự xuất hiện ấy là một dấu ấn quan trọng nói lên bước tiến lớn lao của nền văn hóa dân tộc đó.

Xem chi tiết


Lễ hội “chùa Ông Bổn” của người Hoa ở Bình Dương

Nếu như phổ biến và rõ nét nhất trong dòng chảy lễ hội truyền thống người Việt ở Bình Dương là lễ hội cúng đình kỳ yên (cầu an), Thì lễ hội truyền thống của cộng đồng người Hoa sống trên đất Bình Dương lại đặc trưng với 2 dòng chính: Đó là lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu cung của 4 bang người Hoa và lễ Ông Bổn của dòng Phước Kiến.Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương