Đất, Người Bình Dương

Nghệ thuật biểu hiện tính thiêng trong múa bóng rỗi ở Bình Dương

  • Đỗ Thị Thanh
  • 06/02/2017

Tóm tắt: Múa bóng rỗi là một loại hình nghệ thuật diễn xướng nghi lễ dân gian, phổ biến trong các lễ cúng miếu Bà của người dân Nam Bộ nói chung, người dân Bình Dương nói riêng. Gắn liền với tín ngưỡng thờ Nữ thần và là một loại hình nằm trong lĩnh vực diễn xướng dân gian, Múa bóng vừa mang tính tâm linh – tính thiêng, vừa mang tính giải trí. Bài viết này đề cập đến đến tính thiêng trong nghệ thuật Múa bóng rỗi thể hiện ở các khía cạnh: đối tượng của nghi lễ - Nữ thần, tính thiêng trong không gian và thời gian diễn xướng, tính thiêng trong cách thực hành nghi lễ và tính thiêng trong chính người thực hành nghi thức Múa bóng rỗi – bà Bóng.

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Thị Thanh


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương