Đất, Người Bình Dương

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA ĐÌNH BÌNH DƯƠNG BIỂU HIỆN QUA TƯ LIỆU SẮC PHONG

  • Lê Thị Hòe
  • 05/11/2019

Sắc phong (敕封) là sắc chỉ của triều đình phong kiến cấp cho một cá nhân, tổ chức, đơn vị hành chính để ban chức tước hay phong thần cho một địa phương. Sắc phong xuất hiện từ khoảng thế kỷ XIX, dưới triều nhà Lê, được xác nhận bằng ấn triện của nhà vua và mang nội dung công nhận có tính nhà nước. Cùng với các văn bản và thư tịch cổ như chiếu chỉ, hịch, văn bia, gia phả, sắc phong được xem như là một loại văn bản pháp quy chính thống của nhà nước phong kiến.

 

Xem trọn bộ tại đây

Lê Thị Hòe


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương